Opoczno

Wtorek/22.8.2017
|Cezarego, Marii, Zygfryda
2.jpg
Ustanawianie społecznych opiekunów zabytków
13-04-2012
 
 
 
 
Wyślij link mailem

 

Ustanawianie społecznych opiekunów zabytków

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871).

Kto może ubiegać się o uprawnienia społecznego opiekuna zabytków:
1. Osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
2. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, instytucja, szkoła, których cele statutowe przewidują realizację zadań związanych z ochroną zabytków).

Sposób załatwienia sprawy:
1. Kandydat na społecznego opiekuna zabytków zgłasza na piśmie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wolę pełnienia tej funkcji, dostarczając w załączeniu oryginały  wymaganych dokumentów.
2. Po pozytywnej weryfikacji kandydata Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty Opoczyńskiego o ustanowienie Społecznego Opiekuna Zbytków, odsyłając oryginały dokumentów kandydata.
3. Kandydat przesyła do Starosty Opoczyńskiego kopię zgłoszenia
4. Starosta ustanawia Społecznego Opiekuna Zabytków, wydając:
-osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków,
-osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej – zaświadczenie.
5. Osoba fizyczna, po wpisaniu na listę społecznych opiekunów zabytków prowadzoną przez Starostę, zobowiązana jest do dostarczyć fotografię, która niezbędna jest do przygotowania legitymacji.
6. Jeżeli opiekun przestał spełniać wymagania określone w art. 103 ust. 2 wyżej wskazanej ustawy Starosta, na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, cofa ustanowienie społecznego opiekuna zabytków.

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię dyplomu uczelni lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu.

Miejsce załatwienia sprawy:
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Tryb., ul. Farna 8. Tel. 44 / 647 62 79
- Starostwo Powiatowe w Opocznie, Wydział Oświaty, Promocji i Funduszy Unijnych, 26-300 Opoczno, ul. Rolna 6, Tel. 44 / 736 15 51 w. 27, e-mail:
W w/w urzędach można również otrzymać dodatkowe informacje w sprawie.

Opłaty:
- bez opłat.
 
 
 
 
Wyślij link mailem