Opoczno

Sobota/25.3.2017
|Bolka, Cezaryny, Marioli
Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
12-04-2012
 
 
 
 
Wyślij link mailem


                         

Regulamin
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Powiatu OpoczyńskiegoRegulamin organizacyjny określa szczegółowe zadania, obsadę etatową i organizację pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego./ PCZK/

I Szczegółowe zadania:

1. Zapewnienie całodobowego funkcjonowania Centrum;
2. Opracowywanie dla Starosty oraz innych osób uprawnionych meldunków   dobowych
 i bieżących o sytuacji w powiecie,
3. Przekazywanie do środków masowego przekazu komunikatów i ostrzeżeń o zagrożeniach
 i prowadzonych działaniach  w celu zapobieżenia  skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwania,
4. Wymiana informacji z gminami powiatu opoczyńskiego, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz centrami zarządzania kryzysowego sąsiadujących powiatów;
5. Zbieranie informacji o zagrożeniach i zdarzeniach od służb, inspekcji i straży oraz innych podmiotów;
6. Obsługa radiowej sieci zarządzania Wojewody i obsługa systemów teleinformatycznych na potrzeby Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
7. Przyjmowanie telefonów poczty elektronicznej i faksów kierowanych do Starostwa po godzinach pracy,
8.  Dokumentowanie wszystkich działań podejmowanych przez Centrum,
9.  Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
10. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
11. Udział w opracowaniu i aktualizacji powiatowego planu reagowania kryzysowego;
12. Udział w aktualizacji planu operacyjnego ochrony przed powodzią powiatu opoczyńskiego
13. Współudział w ocenie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie powiatu;
14. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
15. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
16. Współudział w opiniowaniu przedstawionych Staroście do zatwierdzenia gminnych planów reagowania kryzysowego;
17. Współudział w aktualizacji planu obrony cywilnej powiatu opoczyńskiego,
18. Udział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
19. Gromadzenie i aktualizacja baz danych o zagrożeniach oraz siłach i środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;
20. Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę w zakresie zarządzania kryzysowego.

II. Obsada etatowa i organizacja pracy:

1. Obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniają pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zamówień Publicznych, którzy  realizują zadania  w ramach stosunku pracy,
w tym po godzinach pracy w ramach dyżurów domowych.
2. Dyżur w PCZK pełniony jest przez wyznaczonych pracowników Wydziału Organizacyjnego
i Zamówień Publicznych. Pracownicy pełniący dyżur  w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonują zadania służbowe i pełnią dyżur w systemie tygodniowym.
3. Rozpoczęcie służby w poniedziałki od godziny 8.00, a jej zakończenie o godzinie 8.00 następnego poniedziałku.
4. W okresach świątecznych i dodatkowych dni wolnych dyżury mogą być pełnione w systemie jednodniowym . Rozpoczęcie i zakończenie dyżuru o godz. 8.00
5. Realizacja czynności związanych ze zdaniem i przyjęciem służby pomiędzy poszczególnymi zmianami odbywać się będzie w godzinach 7.30 – 8.00 .
6. Zmiana służby odbywa się u Sekretarza Powiatu.
7. W przypadku nieobecności służby etatowej, służbę w PCZK pełni pracownik wyznaczony przez Sekretarza Powiatu.
8. Harmonogram dyżurów w cyklu miesięcznym opracowuje Sekretarz Powiatu i jest zatwierdzany przez Starostę .
9. Do podstawowych obowiązków dyżurnego PCZK należy:
a) Znajomość aktualnych danych operacyjnych z terenu powiatu, w tym znajomość stanu sił
i środków będących w dyspozycji ,
b) Dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji na terenie powiatu.
c) Przyjmowanie informacji ze zdarzeń o udziale służb ratowniczych z terenu powiatu.
d) Powiadamianie przełożonych oraz informowanie władz powiatowych i gminnych o zaistniałych zdarzeniach oraz zapewnienie ciągłego przekazywania informacji i obiegu dokumentacji.
e) Pełnienie dyżuru w siedzibie Starostwa w przypadkach wymagających natychmiastowej analizy i oceny zagrożeń oraz koordynacji działań ratowniczych,
f) Współdziałanie z instytucjami terenowymi w zakresie ratownictwa.
g) Udzielanie informacji i danych niezbędnych kierującemu działaniami ratowniczymi.
h) Przekazywanie informacji do WCZK według ustalonych zasad oraz zwracanie się o pomoc w przypadkach koniecznych.
i) Nadzorowanie pracy sieci radiowej na terenie powiatu.
j) Prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz dokumentacji operacyjnej.
k) Obsługa urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie stanowiska.
l) Przejęcie obowiązków  dyżurnego z chwila  uruchomienia na terenie powiatu opoczyńskiego ,,Stałych Dyżurów’’ na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny
10. Wyposażenie PCZK w sprzęt  określa załącznik Nr 1  do regulaminu :
11. Wyposażenie PCZK w dokumentację określa załącznik Nr 2  do regulaminu:


załącznik Nr 1  
do regulaminu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Opoczyńskiego.

1. Podstawowe wyposażenie w sprzęt
a) Łączność przewodowa
b) Telefony komórkowe / Nr 695 310 800 / ,
c) Radiotelefon stacjonarny pracujący w sieci łączności wojewody ,
d) Radiotelefony nasobne pracujące w sieci powiatowych służb ,  inspekcji i straży
e) Komputer z dostępem do internetu wraz  oprogramowaniem i osprzętem ,
f) Urządzenia techniki biurowej.

załącznik Nr 2  
do regulaminu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Powiatu Opoczyńskiego.

1. Dokumentacja niezbędna do realizacji zadań z zakresu zarządzania  kryzysowego i zagrożenia bezpieczeństwa państwa  znajdująca się Starostwie,
2. schemat łączności radiowej,
3. dokumentacja Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ,
4. dokumentacja umożliwiająca sporządzanie meldunków ze zdarzeń oraz ich analizowanie,
5. instrukcje, wytyczne, regulaminy itp. dokumenty umożliwiające realizację zadań
6. powiatowy plan reagowania kryzysowego ,
7. Dokumentacja specjalna:
a) stałych dyżurów Starostwa ,
b) akcja kurierska .


 
 
 
 
Wyślij link mailem
05-04-2013