Opoczno

Wtorek/18.12.2018
|Bogusława, Gracjana, Laury
2.jpg
Sekretarz Powiatu
01-07-2015
 
 
 
 
Wyślij link mailem


GRAŻYNA WIELGUS - SEKRETARZ POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

Do zadań Sekretarza  Powiatu należy wykonywanie z upoważnienia Starosty lub w jego imieniu zadań, w tym dotyczących zapewnienia właściwej organizacji pracy  oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.  Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami dotyczącymi przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd Powiatu. Zapewnia przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej, sprawuje nadzór nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie oraz nad  prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich komórek organizacyjnych Starostwa, w tym również nad prawidłowym funkcjonowaniem kontroli zarządczej.  Ponadto, sprawuje bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu zamówień publicznych, archiwum, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, zapewnieniem warunków materialno – technicznych dla działalności Starostwa, w tym: koordynuje proces komputeryzacji, zakupy środków trwałych, remonty oraz gospodarką powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.  Prowadzi również działalność kontrolną na stanowiskach pracy i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Starostwie.
Grażyna Wielgus posiada wykształcenie wyższe.  Jest absolwentką Politechniki Łódzkiej,  1988 – 1993 Wydziału Chemicznego  PŁ, 2003 – 2006  Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ. Studia na Wydziale Organizacji i Zarządzania PŁ zakończyła  pracą dyplomową magisterską  na temat  funkcjonowania samorządu lokalnego szczebla powiatowego na podstawie wybranych starostw powiatowych, ocenioną na ocenę celującą. Studia podyplomowe w zakresie Wyceny nieruchomości, ukończyła w 1997 roku na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1997 – 1999  biegła z  wojewódzkiej listy biegłych do szacowania nieruchomości Wojewody Piotrkowskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe - "Akademia Liderów Samorządowych" - specjalność: Organizacja i zarządzanie w JST, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Podyplomowe na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Zarządzanie Kryzysowe w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie oraz Studia Podyplomowe - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Łódzkiej.
 
 
 
 
Wyślij link mailem