Opoczno

Wtorek/20.11.2018
|Anatola, Edyty, Rafała
1.jpg
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych
12-10-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych 
Dyrektor Wydziału - mgr Małgorzata Grzesińska
adres: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
tel.(44) 741 49 94
Sekretariat (44) 741-49-00
fax. (44) 741-49-01

 mail:

 

Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych - zajmuje się oświatą, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami i stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych oraz zadaniami dotyczącymi funduszy unijnych.

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1)W zakresie oświaty – prowadzenie spraw związanych z:
a) zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych,
    gimnazjów specjalnych,  szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo –
    wychowawczych, poradni psychologiczno – pedagogicznych  i innych
    przewidzianych w odrębnych   przepisach,
b) zapewnieniem warunków działania szkoły / placówki / w tym dotyczących
     kształcenia i opieki, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wykonywania
     remontów obiektów szkolnych, obsługi administracyjnej, finansowej
     i organizacyjnej szkół i innych  wynikających z odrębnych  przepisów,
c) nadzorem w zakresie:
-prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi
 i innymi  oraz gospodarowania mieniem,
-przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników szkół i uczniów,
-przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki;
d) przeprowadzaniem konkursów na stanowisko dyrektora szkoły bądź placówki;
e) powierzaniem i odwoływaniem ze stanowiska dyrektora, proponowaniem dla niego
    składników wynagrodzenia, ocenianiem oraz przyznawaniem nagród i odznaczeń;
f) prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wydawaniem  
    zaświadczeń o wpisie,
g) nadawaniem i cofaniem uprawnień szkoły publicznej,
h) udzielaniem stypendiów dla uczniów i studentów,
i) ustaleniem planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych;
j) zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia dzieciom posiadającym orzeczenie
    o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym również poza powiatem,
k) przygotowywaniem propozycji podziału subwencji oraz dotacji dla placówek niepublicznych,
l) określeniem: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,
ł) postępowaniem egzaminacyjnym nauczycieli ubiegających się o stopień awansu
      zawodowego nauczyciela mianowanego oraz przygotowywaniem projektów
      decyzji w sprawie jego nadania,
m) przygotowaniem propozycji regulaminu określającego:
-wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
-szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
oraz   za godziny doraźnych zastępstw;
n) przygotowywaniem propozycji podziału subwencji oświatowej między szkoły
i placówki prowadzone przez powiat,
o) zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych;
p) kreowaniem samorządności uczniowskiej i młodzieżowej w Powiecie Opoczyńskim,
r) kierowaniem nieletnich, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii do  ośrodka wskazanego przez Centrum MetodycznePomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
2) w zakresie kultury – prowadzenie spraw związanych z:
a) umieszczaniem na zabytkach nieruchomych znaków, że zabytek podlega ochronie,
b) przygotowywaniem projektów decyzji o zabezpieczeniu zabytku nieruchomego
   w formie czasowego zajęcia w przypadku gdy zagraża mu zniszczenie lub
   uszkodzenie,
c) opracowaniem powiatowego programu opieki nad zabytkami,
d) ustanawianiem społecznego opiekuna zabytków oraz cofaniem takiego
ustanowienia,
e) podejmowaniem działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
otaczaniem opieką amatorskiego ruchu artystycznego, w tym kultury ludowej,
f) prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
g) nadzorem nad organizacją powiatowych imprez kulturalnych,
h) prowadzeniem rejestru powiatowych instytucji kultury,
i) współdziałaniem w organizacji świąt państwowych, uroczystości patriotycznych
i rocznicowych,
3) w zakresie sportu - prowadzenie spraw związanych z:
a) tworzeniem warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultu­ry fizycznej,
b) prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń
kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
c) stwarzaniem warunków młodzieży szkolnej do czynnego uczestnictwa w różnych
    formach współzawodnictwa sportowego,
4) w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami - prowadzenie spraw związanych z:
a) nadzorem nad działalnością stowarzyszeń, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie określonym w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989.Prawo o stowarzyszeniach,
b) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz  rejestrowanie danych dotyczących  nadzorowanych stowarzyszeń,
5) w zakresie funduszy unijnych
a) dokonywanie analiz rynku i opracowań zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych,
b) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
c) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną,
d) współpraca z fundacjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i innymi powiatami,
e) opracowywanie programów dla potrzeb pozyskania zewnętrznych funduszy pomocowych i grantów, przygotowywanie wniosków,
f) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz integracji europejskiej,
g) koordynacja zadań Powiatu związanych z uczestnictwem Polski w Unii  Europejskiej
 
 
 
 
Wyślij link mailem