Opoczno

Czwartek/21.6.2018
|Alicji, Alojzego, Rudolfa
2.jpg
Konkurs z zakresu rehabilitacji zawodowej
10-05-2017
 
 
 
 
Wyślij link mailem

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące na terenie Powiatu Opoczyńskiego działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom objętym niniejszym konkursem.

 

I. Rodzaj zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

 

1. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:

a) doradztwo zawodowe

b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 10.000,00 zł.

 

II. Zasady przyznania dotacji.

1. Zasady przyznania wsparcia na realizację w/w zadania określają przepisy:

• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.),

• Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok, stanowiącego załącznik do uchwały

Nr XXII/156/16 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

2. Wsparcie na zadania wskazane w części I zostanie przyznane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

3. Zlecenie zadań nastąpi w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Wkład własny podmiotu nie może być mniejszy niż 10 % kosztów zadania.

5. Do wkładu własnego podmiotu składającego ofertę nie wlicza się kosztów związanych

z korzystaniem z pracy wolontariuszy. Wkład własny muszą stanowić wyłącznie środki finansowe.

6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie, kompletne i prawidłowe

tj. sporządzone z zachowaniem zasad i warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu.

7. Kwota przyznanego wsparcia może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z jego realizacji.

8. Przyznanie wsparcia w wysokości niższej od określonej w ofercie wymaga korekty harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu projektu.

9. Po dokonaniu wyboru oferty i ogłoszeniu wyników konkursu, bez zbędnej zwłoki, zostanie zawarta umowa, na podstawie której zlecone zostanie wykonanie zadania publicznego, zwana dalej „ umową”.

10. Środki finansowe uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego muszą być wykorzystane na pokrycie kosztów: związanych z realizacją przedmiotowego zadania, z zastrzeżeniem:

a) Koszty osobowe i bezosobowe ( umowy o pracę, umowy cywilno-prawne) – nie mogą przekroczyć 40% przyznanej dotacji.

b) Koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi projektu (plakaty, ulotki, informacje prasowe itp.) – nie mogą przekroczyć - 5% przyznanej dotacji.

c) Koszty administracyjne zadania (materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp.) nie mogą przekroczyć - 5% przyznanej dotacji.

11. Środki finansowe uzyskane z dotacji na realizację zadania publicznego nie mogą być wykorzystane na:

a) remonty i adaptacje pomieszczeń,

b) pokrycie kosztów utrzymania biura,

c) wynagrodzenia osób nie związanych z realizacja zadania,

d) spłatę zaciągniętych zobowiązań,

e) zakup środków trwałych

III. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Termin realizacji zadania: od 10.07.2017r. do 15.11.2017r.

2. Dofinansowanie zadań rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym podmiotem.

3. Finansowane z PFRON mogą być tylko zadania realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

4. Pomoc finansowa udzielana jest na pokrycie tych kosztów lub tej części kosztów, które nie zostały sfinansowane z innych źródeł ( m.in. ze środków publicznych, w tym ze środków samorządowych, funduszy strukturalnych, itd.)

5. Środki finansowe mogą być przyznane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania publicznego na które zostanie przyznana dotacja.

6. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz termin złożenia sprawozdania z jego realizacji zostaną określone w umowie.

7. Zadanie będzie realizowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

8. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta wynosi 10% kwoty zadania.

IV. Termin i zasady składania ofert.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty, zgodnie ze wzorem określonym

w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300 ).

3. Do oferty należy dołączyć – kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji z potwierdzeniem jej zgodności z oryginałem przez osoby uprawnione, w tym osoby uprawnione do podpisania oferty (podpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy był wydany). kopię aktualnego statutu potwierdzającego prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

4. Oferty należy składać do dnia 02.06.2017r. do godz. 15.30 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Zadanie zlecane z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – konkurs 2017„ w Biurze Podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2A, 26-300 Opoczno lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (decyduje data wpływu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie). Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz adres zwrotny.

V. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Oferty będą oceniane w dwóch etapach obejmujących: ocenę formalną i ocenę merytoryczną. Tylko pozytywny wynik oceny formalnej warunkuje przejście

do etapu drugiego tj. oceny merytorycznej.

2. Otwarcia, rozpatrzenia i oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego na zasadach określonych w przepisach ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rocznego Programu Współpracy Powiatu Opoczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok.

3. Komisja Konkursowa w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert rozpatrzy oferty i oceni w oparciu o następujące kryteria:

1) Kryteria formalne:

Przy badaniu ofert:

a) ocenia się czy podmiot składający ofertę jest organizacją pozarządową

lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocenia się, czy cele statutowe podmiotu są zbieżne z zadaniem określonym

w niniejszym ogłoszeniu,

c) ocenia się kompletność i poprawność sporządzenia oferty,

d) sprawdza się, czy oferta została złożona w terminie.

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów formalnych, w tym oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.

2) Kryteria merytoryczne:

Przy rozpatrywaniu ofert:

a) ocenia się możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ocenia się przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym

w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) ocenia się proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będą realizować zadania publiczne,

d) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, (wkładu finansowego ze źródeł niepublicznych).

e) uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

f) uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Żadne z powyższych kryteriów nie będzie stosowane oddzielnie jako decydujące. Przy podejmowaniu decyzji będą brane pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynniki. Kryteria te stanowią instrument, który pozwoli na wszechstronną ocenę złożonych ofert i wybór najlepszej oferty.

Za każde kryterium mogą być przyznane punkty w skali od 1 – 10

4. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków dzielona przez liczbę uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji.

5. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę końcową oferty.

6. Decyzję o udzieleniu dotacji oraz o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Opoczyńskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

7. W przypadku, gdy oferent otrzyma niższą kwotę dotacji od wnioskowanej powinien w terminie do 5 dni roboczych od daty powiadomienia dostarczyć korektę kosztorysu i/lub korektę harmonogramu lub wycofać swoją ofertę.

8. W przypadku:

- niedostarczenia przez podmiot w wymaganym terminie korekty kosztorysu i/lub korekty harmonogramu,

- dostarczenia korekty kosztorysu i/lub korekty harmonogramu niezgodnej z decyzją Zarządu Powiatu Opoczyńskiego,

uznaje się, że oferent wycofał swoją ofertę.

VI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami:

Wielkość kosztów związanych z realizacją zadania publicznego tego samego rodzaju w 2016r. oraz w roku ogłoszenia otwartego konkursu – 0,00zł.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze najlepszej oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.bip.opocznopowiat.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (http://pup.opoczno.ibip.pl) na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.opocznopowiat.pl), na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (www.opoczno.praca.gov.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Opocznie i Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie.

Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opocznie www.bip.opocznopowiat.pl, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Opocznie (www.opocznopowiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (http://pup.opoczno.ibip.pl) i na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie (www.opoczno.praca.gov.pl.

Starosta

Józef Róg

 

 
 
 
 
Wyślij link mailem
 
facebook-logo-transparent.png
youtube-logo.png
240px-F006.png
H.png
no kl.png
4-000001.png
1f.png
promuje_lodzkie_achromatyczne_uproszczone_800x518_72dpi.jpg
nbh.png
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nasze Wydawnictwa
interregion_logo.png
sz.png
PO.png
A.png
s.png
sA.png
UP.png
Z.png
B.png
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie


Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Akceptuje powyższe warunki  

.